Uvjeti korištenja web stranice i uvjeti kupnje (dalje u tekstu: „Uvjeti korištenja“)

1. OPĆE ODREDBE

Internetska stranica www.fpm.hr je vlasništvo društva FORUM POSLOVNI MEDIJI društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, Zagreb, Mihovljanska 25, OIB: 37086955359 („Prodavatelj“, „mi“).

IZNOS TEMELJNOG KAPITALA: 150.000,00 HRK
Trgovački sud u Zagrebu, Tt-13/24187-7
DIREKTOR: Mirela Vujaklija
POSLOVNI RAČUNI: Raiffeisenbank Austria d.d IBAN:HR0624840081106734060
Prodavatelj omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.fpm.hr koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja.

Svi materijali koji se nalaze na www.fpm.hr internetskoj stranici ekskluzivno su intelektualno vlasništvo Prodavatelja te se mogu koristiti isključivo uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja žiga i/ili industrijskog dizajna.

Uvjetima korištenja se propisuju uvjeti i pravila za krajnje korisnike i odnose se na korištenje internetske stranice www.fpm.hr.

Korištenjem internetske stranice, krajnji korisnici prihvaćaju Uvjete korištenja i Pravila privatnosti te pristaju na korištenje internetske stranice www.fpm.hr u skladu s njima.

U određenim situacijama, pristup internetskoj stranici www.fpm.hr može biti nedostupan zbog radova i održavanja internetske stranice ili zbog uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole Prodavatelja, a koje će Prodavatelj nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati e-mailom, a Prodavatelj će poslati pisani odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

2. TEMELJNI POJMOVI

U smislu ovih Uvjeta korištenja, Kupac je fizička ili pravna osoba koja naruči barem jedan proizvod/uslugu, ispuni polja s traženim podacima i plati naručeni proizvod/uslugu posredstvom web stranice www.fpm.hr.

Ako su u polje s podacima o Kupcu upisani podaci o pravnoj osobi, tada se pravna osoba smatra kupcem, dok fizička osoba čiji su podaci uneseni predstavlja ovlaštenu osobu pravne osobe kupca.

3. OSOBNI PODACI

Kako bi narudžba proizvoda bila valjana, osoba koja ispunjava narudžbu mora biti starija od 18 godina.

Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije.

Prodavatelj pridržava pravo na izmjenu ovih Uvjeta korištenja te iste može promijeniti bez prethodne najave, ali se obvezuje obavijestiti sve registrirane korisnike putem e-mail adresa koje su isti upisali prilikom registracije.

Sve eventualne promjene primijenit će se na korištenje www.fpm.hr stranica.

Za više informacija o obradi osobnih podatka provjerite na https://fpm.hr/pravila-privatnosti/

4. CIJENA

Prodavatelj se obvezuje jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene sukladno članku 7. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj: 41/2014, 110/2015, dalje u tekstu: („ZZP“).

5. NARUDŽBA, PLAĆANJE PROIZVODA I TRENUTAK SKLAPANJA UGOVORA

Kupac proizvod naručuje odabirom proizvoda i popunjavanjem formulara/narudžbenice. Kupac se pritom može registrirati kao korisnik. Narudžba se smatra zaprimljenom kada www.fpm.hr elektronskim putem zaprimi narudžbu. Nakon zaprimanja narudžbe, Prodavatelj će obavijestiti Kupca putem elektroničke pošte o tome da je proizvod naručen. U slučaju da Kupac nije primio takvu obavijest Prodavatelja, kupca se upućuje provjeriti nalazi li se poruka u Junk/Spam pretincu e-pošte, je li pretinac e-pošte kupca popunjen te nalaze li se naručeni proizvodi još uvijek u košarici. U potonjem slučaju, ako se proizvodi više ne nalaze u košarici, Kupac će morati ponovo izvršiti narudžbu željenih proizvoda.

Pored svakog proizvoda, Prodavatelj će istaknut naziv proizvoda, njegove karakteristike i cijenu. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama.

Plaćanje proizvoda je trenutno moguće isključivo uplatom na bankovni račun Prodavatelja putem Internet bankarstva (e-bankingom) i putem opće uplatnice (virmanom). Troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

Ugovor između Prodavatelja i Kupca se smatra sklopljenim kada Prodavatelj zaprimi potvrdu da je Kupac uplatio cijenu proizvoda na račun Prodavatelja.
Kotizacija za seminare, radionice, konferencije i ostala događanja se uplaćuje najkasnije 5 radnih dana prije početka događanja. Sudjelovanje je moguće otkazati pisanim putem (e-mail ili faks porukom) najkasnije 7 radnih dana prije početka programa. Sudionici koji su odustali nakon tog roka ili ne prisustvuju programu, nemaju pravo na povrat kotizacije i dužni su platiti punu naknadu. Ako prijavljeni sudionik ne može sudjelovati na programu, može poslati drugog zamjenskog sudionika.
Zadržavamo pravo otkazivanja pojedinog događanja te se u tom slučaju, naknada za događanje vraća u cijelosti.
S kupnjom priručnika, dobivat ćete ažuriranja za sve zakonske promjene ili sadržajnije promjene, kojemu će cijena ovisiti od obima. Ukoliko ažuriranje, iz bilo kojeg razloga, ne budete željeli, vratite nam ga unutar 14 dana od prijema pošiljke. Po primitku Vašeg pisanoga zahtjeva, brisat ćemo Vas s liste primatelja ažuriranja proizvoda. U slučaju otkazivanja ažuriranog izdanja, izdavač ne preuzima odgovornost za aktualnost sadržaja ili njihovu usklađenost sa zakonskim ili drugim propisima.

6. PRAVO NA PRIGOVOR

U slučaju da nije zadovoljan, Kupac može Prodavatelju uputiti prigovor pisano, putem pošte, na adresu:

FORUM POSLOVNI MEDIJI d.o.o.
Mihovljanska 25
10 000 Zagreb
OIB: 37086955359
e-pošta: info@fpm.hr

Prodavatelj će potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja te će u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora, sukladno članku 10. stavku 5. ZZP-a, odgovoriti na prigovor.

U slučaju da je prigovor kupca opravdan, Kupac ima pravo na raskid ugovora uz povrat isplaćene cijene proizvoda ili pravo na zamjenu proizvoda za novi odnosno ispravan i neoštećen proizvod.

Kupac svoj prigovor može podnijeti i putem Platforme Europske komisije za internetsko rješavanje sporova na mrežnom mjestu: www.ec.europa.eu/consumers/odr uz primjenu dobrovoljnog postupka alternativnog internetskog rješavanja sporova.

Prodavatelj će prihvatiti povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe/usluge o svom trošku, u slučaju da se utvrdi da je prigovor opravdan te da Kupac nije utjecao na oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.

U slučaju opravdanog prigovora, trošak zamjene proizvoda s novim proizvodom u cijelosti snosi Prodavatelj.

7. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Samo potrošači imaju niže detaljnije opisano pravo na jednostrani raskid ugovora. U smislu članka 5. točke 15. ZZP-a potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Kupac može jednostrano raskinuti ugovor bez navođenja razloga u roku od 14 dana.

Rok od 14 dana računa se od datuma kada je Kupac ili osoba koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, preuzela robu (ili posljednju pošiljku robe u slučaju ugovora o kupoprodaji robe naručene u jednoj narudžbi i isporučenoj Kupcu u više zasebnih pošiljaka).

Svoje pravo na jednostrani raskid ugovora može ostvariti tako da Prodavatelju uputi svoju izričitu izjavu o tome da je odlučio jednostrano raskinuti ugovor poštom na sljedeću adresu:

FORUM POSLOVNI MEDIJI d.o.o.
Mihovljanska 25
10 000 Zagreb
OIB: 37086955359

ili putem e-pošte na e-adresu: info@fpm.hr

U tu svrhu Kupac se može koristiti priloženim obrascem za jednostrani raskid ugovora, iako to nije obvezno.

Smatrat će se da je Kupac raskinuo ugovor u roku ako Prodavatelju pošalje obavijest o jednostranom raskidu ugovora prije isteka gore navedenog roka.

Ako Kupac raskine ugovor, Prodavatelj će bez odlaganja izvršit povrat svih iznosa koje je primio od kupca po ugovoru, uključujući troškove dostave (osim eventualnih dodatnih troškova dostave ako je Kupac odabrao način dostave koji nije najjeftinija standardna dostava koju Prodavatelj nudi), u roku od 14 dana od dana kada je Prodavatelj primio izjavu kupca o jednostranom raskidu ugovora. Povrat iznosa koji je Kupac platio Prodavatelju, izvršit će se na isti način koji se koristio prilikom prvotnog plaćanja. Ako se izričito drugačije ne ugovori; Kupcu se neće zaračunati nikakve naknade za takav povrat.

Prodavatelj može odbiti izvršiti povrat plaćenih iznosa sve dok ne primi vraćenu robu ili dok mu ne bude dostavljen dokaz o tome da je Kupac izvršio povrat robe, ovisno o tome što od navedenog nastupi ranije.

Kupac mora bez odlaganja poslati Prodavatelju vraćenu robu, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Prodavatelja obavijestio o jednostranom raskidu ugovora, na sljedeću adresu:

FORUM POSLOVNI MEDIJI d.o.o.
Mihovljanska 25
10 000 Zagreb
OIB: 37086955359

Smatrat će se da je Kupac izvršio povrat robe u roku ako je robu poslao Prodavatelju prije isteka gore navedenog roka od 14 dana.

Troškove dostave za povrat robe snosi Kupac.

Kupac je obvezan Prodavatelju nadoknaditi bilo kakav gubitak vrijednosti robe, osim kada je takav gubitak vrijednosti prouzročen rukovanjem tom robom koje je potrebno kako bi se provjerila njezina kvaliteta, svojstva i funkcionalnost.

Napomene:

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Ako želite raskinuti ugovor, molimo, ispunite ovaj obrazac i pošaljite nam ga na sljedeću adresu:

FORUM POSLOVNI MEDIJI d.o.o.
Mihovljanska 25
10 000 Zagreb
OIB: 37086955359

Adresa e-pošte: info@fpm.hr

Ja/mi (*) raskidamo ugovor koji sam sklopio / smo sklopili o kupnji sljedeće robe (*) / pružanju sljedeće usluge(*).

Naručeno dana (*) / primljeno dana (*)

Ime i prezime potrošača

Adresa potrošača

Potpis potrošača (samo u slučaju ako obavijest dostavljate u papirnatom obliku)

Datum

(*) Popunite relevantnim podacima i izbrišite ono što se na Vas ne odnosi.

Molimo da naručenu robu ne vraćate na način da se njezina dostava plaća na odredištu ili bez da ste nas o tome obavijestili. Ako nam robu pošaljete na način da je njezina dostava plativa na odredištu, zaračunat ćemo Vam troškove dostave povratne pošiljke koji su nam stvarno nastali, te ste suglasni da te troškove možemo odbiti od iznosa povrata.

U slučaju pitanja ili dvojbi, obratite se našoj službi za potrošače:

Adresa e-pošte: info@fpm.hr

Skrećemo pozornost na sljedeće dodatne informacije:

U slučaju jednostranog raskida ugovora, moguće je da će, iznimno, biti tehnički neizvedivo izvršiti povrat iznosa koje smo od Vas primili na isti način na koji ste izvršili plaćanje. U tom slučaju dogovorit ćemo s Vama da se povrat izvrši na neki drugi uobičajeni način plaćanja. U svakom slučaju nećete imati nikakvih daljnjih troškova u vezi povrata plaćenog iznosa.

8. MATERIJALNI NEDOSTACI PROIZVODA

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske posebice Zakonu o obveznim odnosima.
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te u tom slučaju sugeriramo da pošiljku Kupac ne preuzima. Molimo da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane kupca nisu imali vidljivi nedostatak.

Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu, te je Kupac dužan usporediti primljene artikle s računom, ako nešto nedostaje dužan je u roku od osam dana uputiti pisani prigovor Prodavatelj jer naknadne reklamacije se neće uvažavati.

Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Prodavatelju, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Ako proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) što Kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.

9. JEZIK UGOVORA, POTVRDA O OTPREMI I SKLAPANJU UGOVORA

Ugovor se sklapa na hrvatskom jeziku. Primit ćete potvrdu o otpremi i sklapanju ugovora na najkasnije u trenutku dostave.

10. PRIMJENA UVJETA PRODAJE

Korištenjem usluga Prodavatelja prihvaćate ove Uvjete korištenja.

Ako niste suglasni s uvjetima, nemojte koristiti ove stranice niti putem njih naručivati proizvode.

Ova web stranica sadrži informacije o proizvodima Prodavatelja te služi kao elektroničko prodajno mjesto – web shop.

Prodavatelj ne odgovara za eventualnu štetu nastalu korištenjem ove web stranice te korištenjem informacija s ove web stranice u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene.

11. ZAVRŠNE ODREDBE

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja, Kupac pristaje na odredbe ovih uvjeta te ih prihvaća kao sastavni dio ugovora koji sklapa s Prodavateljem.

Na ugovore na koje se primjenjuju ovi Uvjeti korištenja primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.

Suglasni smo s primjenom dobrovoljnog postupka alternativnog internetskog rješavanja sporova dostupnog putem Platforme Europske komisije za internetsko rješavanje sporova na mrežnom mjestu: www.ec.europa.eu/consumers/odr. To znači da ako naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete podnijeti na gornjem linku.

Uz srdačne pozdrave,

Forum Poslovni Mediji d.o.o.