Ukoliko do sada već niste ispunili svoju obavezu upisa podataka o stvarnim vlasnicima Vaše tvrtke u Registar stvarnih vlasnika kojeg operativno vodi Financijska agencija u ime Ureda za sprječavanje pranja novca, navedeno ste dužni učiniti najkasnije do 31. prosinca 2019. g.

Propisane su i novčane kazne za neupisivanje odgovarajućih, točnih i ažuriranih podatka u Registar stvarnih vlasnika koje iznose do 350.000,00 kn.

Registar stvarnih vlasnika

Registar stvarnih vlasnika (dalje u tekstu: Registar) je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata osnovanih na području RH.

Registar se uspostavlja na temelju članaka 32. do 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN br. 108/17 i 39/19, dalje u tekstu: Zakon) u svrhu sprječavanja zlouporabe pravnih subjekata za pranje novca i povezana predikatna kaznena djela uključujući i porezne prijevare kao i za financiranje terorizma te s ciljem povećanja transparentnosti i dostupnosti podataka o stvarnom vlasništvu.

Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika (NN br. 53/19, dalje u tekstu: Pravilnik) propisuju se način i rokovi upisa podataka o stvarnim vlasnicima u Registar.

Definicija stvarnog vlasnika

Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (ili osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom.

Obveznici upisa podataka u Registar

Na temelju članka 32. Zakona sljedeći pravni subjekti dužni su upisati podatke o svom stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar.

  1. trgovačka društva
  2. podružnice stranih trgovačkih društava
  3. udruge
  4. zaklade
  5. fundacije
  6. ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač
  7. trustovi i s trustom izjednačeni subjekti stranoga prava koji su obveznici OIB-a u Republici Hrvatskoj

Od obveze upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar izuzete su ustanove kojima je Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jedini osnivač.

Dionička društva koja kotiraju na uređenom tržištu vrijednosnih papira nisu dužna u Registar upisati podatak o svom stvarnom vlasniku, već samo podatke o tome na kojoj burzi kotiraju i od kada te imaju li izdane dionice na donositelja.

Za udruge će se iz sustava OIB-a preuzeti podaci o osobama ovlaštenima za zastupanje udruge koji će se smatrati stvarnim vlasnikom udruge, a naknadna ažuriranja i promjene podataka bit će dužni izvršiti osobe ovlaštene za zastupanje udruge na način propisan Pravilnikom.

Uz navedene pravne subjekte, upravitelj trusta također je dužan upisati podatak o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) trusta kojim upravlja, ukoliko je trust kojim upravlja obveznik osobnog identifikacijskog broja (OIB-a).

Podaci koji se upisuju u Registar

Prijava podataka o stvarnom vlasniku mora sadržavati: ime i prezime, OIB ili podatak o vrsti, broju, izdavatelju, državi i datumu isteka važenja identifikacijske isprave stvarnog vlasnika stranog državljanina, državu prebivališta, dan, mjesec i godinu rođenja, prirodu te opseg stvarnog vlasništva, podatke o vlasničkoj strukturi, podatke o udjelima, ulozima ili drugom sudjelovanju u vlasništvu društva.

Rokovi upisa podataka u Registar

Rokovi upisa podataka u Registar za pravne subjekte i trustove počinju teći od 3. lipnja 2019.g i traju do 31. prosinca 2019.g, osim za udruge za koje rokovi upisa počinju teći od 1. srpnja 2019.g i traju do 31. prosinca 2019.g

Koji je rok za ažuriranje podataka u Registru?

Svi pravni subjekti odnosno upravitelji trusta i s trustom izjednačenog subjekta stranoga prava u Republici Hrvatskoj dužni su u roku od 30 dana od dana nastanka promjene ažurirati podatke o stvarnom vlasniku koji su prethodno upisani u Registar.

Osobe ovlaštene za upis podataka u Registar

Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar (osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ili opunomoćenik pravne osobe ovlašten za upis podataka u Registar) moći će bez plaćanja naknade upisati podatke u Registar:

1. korištenjem web aplikacije Financijske agencije uz certifikat ili
2. u poslovnicama Financijske agencije na za to predviđenim obrascima.

KAZNE za neupisivanje podataka u Registar stvarnih vlasnika

Propisane su i novčane kazne za neupisivanje odgovarajućih, točnih i ažuriranih podataka o svom stvarnom vlasniku ili stvarnim vlasnicima u Registar na način i u rokovima propisanima Pravilnikom koje iznose:

⇨ od 5.000,00 do 350.000,00 kn za pravni subjekt
⇨ od 5.000,00 do 75.000,00 kn za člana uprave ili drugu odgovornu fizičku osobu u pravnoj