RESTRUKTURIRANJE I KONVERZIJA VINOGRADA

Glavni cilj ove mjere je povećanje konkurentnosti proizvođača vina kroz modernizaciju vinogradarskih tehnika, promicanje visoko kvalitetnih vinograda i proizvodnje vina prema potrebama i preferencijama potrošača.

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar. Fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit. Podnositelji koji su u prethodnoj godini iskazali gubitak u poslovnim knjigama biti će prihvatljivi ukoliko kroz dokumentaciju natječajne prijave dokažu da će nakon provedbe projekta gubitak anulirati.

Vinogradarske površine na kojima se planira provedba mjere moraju biti prijavljene u Vinogradarskom registru pod ARKOD šiframa vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta 410 i/ili 411, sukladno Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta. Nisu prihvatljive površine prijavljene za ulaganje sa šifrom vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta drugačijom od spomenutih šifri 410 i 411. Nisu prihvatljive površine na kojima se prijavljuje nova sadnja ili premještanje vinograda bez prijavljenih postojećih površina vinograda predviđenih za krčenje.

Površine na kojima se planira ulaganje moraju biti u posjedu Podnositelja. Ukoliko se posjed zasniva na posebnom ugovoru o zakupu, koncesiji, plodouživanju i sl. Korisnik je dužan osigurati raspolaganje površinama temeljem spomenutog ugovora u trajanju najmanje pet godina nakon dana isplate potpore.

Razina i visina potpore

Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu su 1.500.000 EUR. Razina potpore iznosi 50% ukupno prihvatljivog troška, ali ne više od maksimalnog iznosa/ha za pojedinu aktivnost prema pravilima natječaja.

Minimalni iznos potpore po projektu je 5.000 EUR.

Maksimalni iznos potpore po projektu je 750.000 EUR.

Prihvatljive aktivnosti

Restrukturiranje i konverzija vinograda podrazumijeva ulaganja u strukturne promjene postojećih površina zasađenih vinogradima, ulaganja vezana uz zamjenu sorte i premještanje vinograda te ulaganja u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom. Potpora se može odobriti za aktivnosti koje obuhvaćaju jednu ili više pojedinačnih aktivnosti u okviru:

a) zamjene sorte/sorata (uključujući i cijepljenje);

b) premještanja vinograda;

c) poboljšavanja vinogradarskih tehnika

Gornje aktivnosti mogu se provoditi samostalno ili u kombinacijama navedenih, a projektne aktivnosti se trebaju obavljati i odvijati kronološkim logičkim redoslijedom te moraju dovesti do krajnjeg cilja projekta odnosno do strukturne promjene u vinogradu. Rok završetka projekta u pravilu je godinu dana, a iz opravdanih se razloga može odobriti produljenje roka po jednu godinu, no krajnji rok završetka projekta ne može sveukupno biti odobravan u vremenskom trajanju dužem od pet godina od datuma zaprimanja Odluke o Odobrenju projekta.

Rok za podnošenje prijava je do 16.05.2016.

INVESTICIJE U VINARIJE I MARKETING VINA

EU fondovi vinska omotnicaCiljevi mjere su povećanje proizvodnje kvalitetnih vina i povećanje konkurentnosti proizvođača kroz modernizaciju vinogradarskih tehnika, kroz nova ulaganja u infrastrukturu vinarija i prerađivačkih kapaciteta, a u cilju smanjenja troškova proizvodnje uzimajući u obzir zahtjeve iz područja sigurnosti hrane i visokih ekoloških standarda u procesu proizvodnje.

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici sredstava za mjeru Investicije u vinarije i marketing vina su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar:

– fizičke osobe obveznici  poreza na dohodak/poreza na dobit

– mikro, mala, srednja i velika poduzeća

Podnositelj prijave koji je u razdoblju koje prethodi godini podnošenja prijave u svojim poslovnim knjigama iskazao gubitak, može biti prihvatljiv podnositelj ukoliko kroz prijavu dokaže da će provedbom projekta gubitak anulirati.

Podnositelji prijava kojima je poslovni račun bio blokiran u posljednjih šest (6) mjeseci više od trideset (30) dana ili više od dvadeset (20) dana kontinuirano, nisu prihvatljivi u mjeri Investicija u vinarije i marketing vina.

Razina i visina potpore

Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu su 3.000.000 EUR.

Minimalni iznos potpore po projektu je 5.000 EUR. Maksimalni iznos potpore:

– EUR 1.500.000 za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe)

– EUR 750.000 za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR

– EUR 550.000 za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više

Razina potpore:

– za mikro, mala i srednja poduzeća maksimalna potpora iznosi 50 % prihvatljivih troškova

– za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25 % prihvatljivih troškova

– za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više potpora iznosi 24 % prihvatljivih troškova

Prihvatljive aktivnosti

Dozvoljene (prihvatljive) aktivnosti za mjeru Investicije su:

1. izgradnja/rekonstrukcija nepokretne imovine

2. kupnja novih strojeva i opreme, uključujući i računalne programe

3. opći troškovi (arhitekti, inžinjeri, konzultanti, studije, patenti, licence)

Jednostavne zamjene opreme koje predstavljaju zamjenu postojeće opreme bez poboljšanja tehnologije proizvodnje, troškovi redovitog održavanja opreme, zgrada i postrojenja nisu prihvatljive aktivnosti i za navedene se ne može ostvariti potpora.

Ukoliko se gradi novi podrum/vinarija, a u trenutku podnošenja prijave u tijeku je postupak izdavanja dokumenta kojim se odobrava građenje, isti se mora priložiti najkasnije uz zahtjev za isplatu (nakon završetka projekta) tj dovoljno je da Podnositelj na početku projekta ima potvrdu da je zatražio izdavanje dokumenta kojim se odobrava građenje. Isti dokument na kraju projekta mora biti ishođen i priložen.

Adaptacija, uređenje ili obnova podruma nije prihvatljivo ulaganje !!

Rok za podnošenje prijava je do 16.05.2016.

PROMIDŽBA NA TRŽIŠTIMA TREĆIH ZEMALJA (04/2016)

EU fondovi promidžba vinska omotnicaOsnovni cilj mjere je povećanje promidžbe hrvatskih vina na tržištima trećih zemalja, a time i povećanje prodaje hrvatskih vina na tim tržištima. Mjera uključuje brojne promotivne aktivnosti u cilju pronalaženja novih potrošača, povećanja imidža, prepoznatljivosti, prodaje i potrošnje hrvatskih vina. Promidžba na tržištima trećih zemalja odnosi se na vina sa zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla i vina s naznakom sorte vinove loze proizvedena u Hrvatskoj.

Prihvatljivi korisnici

– proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar koji imaju godišnju proizvodnju veću od 10.000 litara vina (prema izjavi o proizvodnji)

– javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna

– udruge proizvođača vina, zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina) koji imaju godišnju proizvodnju veću od 25.000 litara vina (prema

izjavi o proizvodnji)

Razina potpore

Ukupna visina raspoloživih sredstava potpore u mjeri promidžba na tržištima trećih zemalja u 2014. godini iznosi 1 milijun €. Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, unutar čega se udio od 50% prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore proračuna RH. Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je 200.000 €. Minimalni iznos potpore po projektu je 3.000 €.

Isti korisnik tijekom trajanja ovog Nacionalnog programa unutar mjere Promidžba može podnijeti najviše pet prijava godišnje za različite projekte.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Ukupno trajanje projekta iznosi do tri godine, s mogućnošću jednog produljenja do dvije godine (ukupno pet godina).

Pojedini projekt mora se odnositi isključivo na jednu zemlju s tržišta trećih zemalja

[1]. Ukoliko se pojedini projekt odnosi na promotivne aktivnosti koje nemaju opći karakter nego su namijenjene isključivo za pojedini proizvod, robnu marku ili samo jednog proizvođača ne mogu se odobriti sredstva državne potpore proračuna Republike Hrvatske.

Dozvoljene (prihvatljive) aktivnosti su:

1. Objavljivanje reklama u medijima (tisak, televizija, radio, internet)

2. Odnosi s javnošću, promidžba i marketing

3. Izrada promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja

4. Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i drugim međunarodnim događanjima na tržištima trećih zemalja

 

[1] Makedonija, Crna Gora, Srbija, Albanija, Kosovo, Bosna i Hercegovina, Švicarska, Lihtenštajn, Norveška, Rusija, Ukrajina, Kazahstan, Japan, Kina (uklj. Hong Kong), SAD, Kanada, Meksiko, Brazil, Australija, Koreja, Indija, Tajland, Malezija, Indonezija, Singapur

 

Izvor: eufondovi.hr