Google je do sada zaprimio 2,4 miliona zahtjeva prema “pravu na zaborav”.

Od 24.05 ove godine kada stupi na snagu GDPR, odnosno, opča uredba o zaštiti podataka, za očekivati je, da će se taj broj mnogostruko poveća. Kolike troškove će takvi zahtjevi proizvesti i koliko će to opteretiti Google, to će se tek ustvrdtiti. Koliko god bi mogli biti, iznos tih troškova je zanemariv prema kaznama koje predviđa GDPR, a koje mogu biti i do 4% godišnjeg prihoda.