Bolest je, nažalost, ljudska svakodnevica. Sukladno tome, svaki radnik je povremeno primoran zatražiti bolovanje zbog privremene nesposobnosti za rad. Postoji puno uzroka ovakvog stanja kao što su bolesti radnika, bolest njegove djece, trudnoća, ozljeda na radu i sl.

 

 

Bolovanje

Bolovanje je pravo svakog radnika na privremenu nesposobnost za rad koja je posebno utvrđena. U tome periodu ima pravo na naknadu, a uvjeti, plaća i rokovi dodatno su uređeni Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju  i Zakonom o radu.

Bolovanje otvara liječnik na temelju pregleda radnika ili na temelju medicinske dokumentacije, ako se utvrdi da je osoba privremeno nesposobna za rad. Ako ste zbog bilo kojeg razloga privremeno nesposobni za rad, u roku od 3 dana morate donijeti poslodavcu liječničku potvrdu o istome.

Tko sve ima pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, odnosno tko stječe pravo osiguranika?

 • Osobe koje su u radnom odnosu kod fizičke ili pravne osobe sa sjedištem u RH
 • Pojedinci imenovani na stalnoj dužnosti u tijelima državne i lokalne samouprave
 • Osobe s odobrenim stalnim boravkom i/ili prebivalištem u RH koje su zaposlene u nekoj drugoj državi članici koje nisu obvezno zdravstveno osigurane na način na koji je to određeno propisima Unije
 • Članovi uprave trgovačkih društava kao i izvršni direktori
 • Osobe koje obavljaju posao stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 • Osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost obrata na području RH
 • Osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje te ako nisu zdravstveno osigurani po osnovi rada
 • Svećenici i ostali vjerski službenici
 • Osobe koje imaju pravo na mirovinu propisanu zakonima o mirovinskom osiguranju RH, ako imaju odobreni stalni boravak na hrvatskom tlu.
 • Osobe s odobrenim stalnim boravkom u RH koje nisu zdravstveno osigurane po drugoj osnovi, a na vrijeme su se prijavile Zavodu
 • Redovni učenici i studenti iznad 18 godina; državljani RH
 • Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
 • Osobe koje pružaju njegu hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata

Pravo na novčanu naknadu

Svi osiguranici u okviru prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ostvaruju pravo na:

 • Naknadu plaće tijekom privremene nesposobnosti za rad odnosno zbog spriječenosti za rad radi korištenja zdravstvene zaštite ili bilo kojih drugih okolnosti koje su uređene Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju
 • Novčanu naknadu zbog nemogućnosti obavljanja poslova koji u normalnim okolnostima osiguravaju primitke od kojih se utvrđuju drugi dohodci u skladu s propisima o doprinosima za obavezno osiguranje
 • Naknadu za troškove prijevoza koja je povezana s korištenjem zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Naknadu za troškove smještaja osobi koja se skrbi o djetetu tijekom trajanja bolničkog liječenja djeteta. Iznos i uvjeti utvrđeni su općim aktom Zavoda

 

Privremena nesposobnost za rad

Privremena nesposobnost za rad podrazumijeva odsutnost osiguranika s rada zbog ozljede ili bolesti ili bilo kojih drugih okolnosti koje su utvrđene Zakonom, a zbog kojih je radnik spriječen u izvršavanju radnih obaveza. Razdoblje privremene nesposobnosti za rad utvrđuje se izvješćem o privremenoj nesposobnosti koju izdajte doktor primarne zdravstvene zaštite. Tijekom razdoblja privremene nesposobnosti osiguranik ima pravo na naknadu plaće.

 

Trajanje privremene nesposobnosti za rad

Početak i dužinu trajanja privremene nesposobnosti za rad utvrđuje odabrani doktor. Isti donosi odluku na temelju vrste bolesti koja utječe na osiguranikovo stanje u skladu s medicinskom indikacijom i smjernicama propisanim od strane ministra zdravlja.

Privremena nesposobnost radnika može trajati neprekidno najmanje šest mjeseci. Ako se zdravstveno stanje osiguranika poboljšalo te je privremena nesposobnost trajala navedeno vrijeme, izabrani doktor može odrediti da osiguranik radi pola radnog vremena, no ne duže od 60 dana.

Izabrani doktor utvrđuje prestanak privremene nesposobnosti osiguranika. Može ju ponovno utvrditi kod osiguranika kod kojeg je utvrđena invalidnost zbog profesionalne nesposobnosti za rad i slučaju pogoršanja bolesti kojom je utvrđena invalidnost.

Potrebno je provoditi nadzor nad korištenjem privremene nesposobnosti za rad, a to se obavlja kontrolama u ordinaciji izabranog doktora.

 

Pravo na naknadu plaće

Osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće ako je:

 • Privremeno nesposoban za obavljanje posla zbog ozljede ili bolesti; ako je zbog liječenja smješten u zdravstvenu ustanovu
 • Spriječen privremeno obavljati rad zbog liječenja ili medicinskog ispitivanja koje se može obaviti jedino tijekom radnog vremena osiguranika
 • Izoliran kao kliconoša, zbog mogućnosti pojave zaraze u njegovoj okolini, zbog transplantacije živog tkiva ili organa
 • Naveden kao pratitelj osigurane osobe koja je upućena na liječenje
 • Određen za njegu oboljelog člana uže obitelji
 • Privremeno nesposobna za rad zbog komplikacija povezanih s trudnoćom i porodom
 • Privremeno spriječena za rad radi korištenja rodiljnog dopusta
 • Privremeno nesposoban za rad zbog korištenja dopusta u slučaju smrti djeteta, u slučaju mrtvorođenog djeteta.
 • Privremeno nesposoban za rad zbog ozljede, rane ili bolesti koja je posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu
 • Privremeno nesposoban za rad zbog priznate ozljede na radu

 

Kada osiguranik nema pravo na naknadu plaće

Postoje situacije kada osiguranik nema pravo na naknadu plaće tijekom trajanja privremene nesposobnosti za rad kao što su:

 • Situacije u kojima je osiguranik svjesno prouzročio privremenu nesposobnost
 • Slučajevi kada osiguranik nije izvijestio odabranog doktora da je obolio (rok je 3 dana od početka bolesti)
 • Namjerno sprječavanje ozdravljenja
 • Situacije kada za vrijeme bolovanja osiguranik obavlja neke druge poslove temeljene na ugovoru o djelu i sl.
 • Slučajevi kada se osiguranik ne odazove na poziv za liječnički pregled izabranog doktora.

 

Pravo na novčanu naknadu u slučaju ozljede na radu

Pravo na novčanu naknadu u slučaju ozljede na radu odnosno u slučaju profesionalne bolesti obuhvaća:

 • Naknadu plaće tijekom privremene nesposobnosti za rad koja je uzrokovana priznatom ozljedom na radu, to jest profesionalnom bolešću.
 • Naknadu za troškova prijevoza radi korištenja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja a priznata je kao posljedica ozljede na radu
 • Naknadu troškova pogreba u slučaju smrti osiguranika, ako je smrt posljedica priznate ozljede na radu

 

Bolovanje zbog njege oboljelog člana uže obitelji

Kao što smo ranije naveli, radnik ima pravo na bolovanje radi njege oboljelog člana uže obitelji. U članove uže obitelji ubrajaju se djeca i supružnik, no ne roditelji.

Kada je riječ o bolesti djeteta koje još nije napunilo 7 godina, roditelj ima pravo na bolovanje do najviše 60 dana za svaku bolest. Ako je riječ o djetetu starijem od 7 pa do navršenih 18 godina, trajanje bolovanja skraćuje se na 40 dana.

Ako je riječ o težem obliku bolesti punoljetnog djeteta ili supružnika, radnik ima pravo na bolovanje u trajanju od najviše 20 dana za svaku utvrđenu bolest.

Važno je napomenuti da pravo na bolovanje radi njege djeteta ne mogu koristiti oba roditelja odjednom. Postoje uvjeti pod kojima roditelj može ostvariti bolovanje radi njege djeteta:

 • Da je drugi roditelj nezaposlen
 • Ako je riječ o samohranom roditelju
 • Ako već ne koristi pravo na bolovanje radi njege drugog djeteta

 

Prestanak radnog odnosa tijekom privremene nesposobnosti za rad

Ako tijekom trajanja privremene nesposobnosti za rad radniku istekne ugovor o radu na određeno vrijeme, a privremena nesposobnost mu je utvrđena najmanje 8 dana prije isteka ugovora, osiguranik može ostati na bolovanju do kraja privremene nesposobnosti za rad, odnosno najduže 30 dana od dana prestanka radnog odnosa.

Ako je riječ o radniku koji je pretrpio ozljedu na radu, a u međuvremenu mu ističe ugovor o radu, isti ima pravo na naknadu plaće i nakon prestanka radnog odnosa sve dok doktor ne utvrdi da je ponovno radno sposoban.

Naknada plaće tijekom bolovanja

Naknada plaće tijekom bolovanja utvrđena je osnovicom za naknadu koju čini prosječni iznos plaće isplaćene osiguraniku tijekom posljednjih 6 mjeseci rada. Ako se osnovica za naknadu plaće ne može utvrditi, tad ju čini pripadajuća plaća za mjesec za koji je određena naknada plaće.

Naknada plaće tijekom privremene nesposobnosti za rad pripada osiguraniku od prvog dana idućeg mjeseca po isteku 3 mjeseca neprekidne privremene nesposobnosti za rad.